Home


Welkom op de website van de Vrijmetselaarsloge "Het Truweel".

 

De Vrijmetselaarsloge "Het Truweel" te Antwerpen is een nog vrij jonge loge die in 1987 werd opgericht en waarbij nu een 65-tal mannen uit alle lagen en standen van de bevolking zijn aangesloten.

Deze website is in de eerste plaats, en vooral, bedoeld voor haar leden. Dit betekent echter niet dat wij U de nodige informatie zouden onthouden mocht u een reële interesse hebben.


We willen u alvast meegeven dat wij hoegenaamd géén geheim genootschap zijn, of, erger nog, een sekte. Niets is minder waar. Trouwens via de media en allerlei andere communicatiewegen kan je voldoende en waarheidsgetrouwe informatie vinden.

 

We zijn wél een “besloten”, zeg maar, “zeer discrete” gemeenschap. Dit in de eerste plaats om onze leden te behoeden voor kwaadsprekerij, beschuldigingen, roddels enz. Vaak ondervonden/ondervinden  vrijmetselaars problemen met hun omgeving wanneer bekend wordt dat ze aangesloten zijn bij een loge.  Laat je aldus niet misleiden door onze discretie!


We trekken ons soms terug uit het drukke dagdagelijkse leven enkel en alleen om ons in alle rust en sereniteit te kunnen wijden aan onze maçonnieke werkzaamheden die zich meestal voltrekken in de besloten Tempel.  Daar wensen we niet gestoord te worden.

Maar, we doen beslist niet aan “navelstaarderij”; we staan, naast onze initiatieke bezigheden, evenzeer open voor maatschappelijke en sociale fenomenen. We zijn gevoelig voor wat emotioneel leeft in onze samenleving; een  voorbeeld hiervan is onze jaarlijkse “stille rondgang” in het kamp van Breendonk, dit ter nagedachtenis aan allen die daar mishandeld en gedeporteerd werden omwille van hun morele overtuiging.


Misschien zijn we ook wel een beetje “wereldverbeteraars”…

De statuten en voorschriften van onze obediëntie (d.i. de overkoepelende organisatie van alles loges die arbeiden met en volgens dezelfde intenties) zijn daarin zeer duidelijk :

De Vrijmetselarij is een initiërende en progressieve, wereldomvattende en vooruitstrevende instelling.  Het zoeken naar waarheid en vervolmaking van de mensheid steunt op vrijheid, verdraagzaamheid en vrij onderzoek. Vrijmetselaars aanvaarden geen enkel dogma !


In onze werkfilosofie maken wij voortdurend gebruik van symboliek. Symbolen zijn allesomvattend en laten elke gebruiker ervan toe om ze naar eigen goeddunken in te vullen en te interpreteren.

Het Grootoosten van België (een Obediëntie met federaties van mannelijke, vrouwelijke en gemengde Loges), verlangt van al wie zich voor inwijding aanmeldt, dat men vrij en eerlijk is en dat men de maçonnieke beginselen kan begrijpen en uitdragen.

Het eist van zijn leden oprechtheid in hun overtuiging, toewijding en het verlangen om te onderzoeken en te leren.

Wij zijn dus een  vereniging van rechtschapen en vrije mannen en vrouwen die, verbonden door gevoelens van vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid, individueel en gezamenlijk ijveren voor maatschappelijke vooruitgang, en aldus de liefdadigheid beoefenen in de ruimste zin van het woord.


De A:. L:. Het Truweel behoort tot de mannelijke federatie van het Grootoosten van België.


Een heel mondje-vol dus, maar in wezen geen stellingname die onttrokken moet worden aan de openbaarheid; dit zijn onze “leefregels” en ieder van ons doet al het mogelijke om ze in de praktijk om te zetten.

Wij hebben het grootste respect voor ieder individu maar tegelijkertijd zijn we moreel gebonden door de allesomvattende Broederlijkheid – een doordenkertje...


Indien u meent over de vereiste hoedanigheden en over voldoende tijd te beschikken om een Vrijmetselaar te worden - indien u zeker bent van uw bescheidenheid en van uw morele integriteit -indien u vastbesloten bent om uw krachten in te zetten voor de verwezenlijking van het vrijmetselaarsideaal, laat het ons dan weten…Beginselverklaring of Princiepsverklaring van de A:. L:. Het Truweel


Meer info over Vrijmetselarij: